PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TRÀO
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 20 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai18:07:14 http://tm-thtantrao.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai17:55:07 http://tm-thtantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop.aspx
3Khách vãng lai17:52:35 http://tm-thtantrao.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
4Khách vãng lai17:36:10 http://tm-thtantrao.haiduong.edu.vn/Default.aspx
5Khách vãng lai17:36:04 http://tm-thtantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
6Khách vãng lai17:35:57 http://tm-thtantrao.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
7Khách vãng lai17:21:24 http://tm-thtantrao.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SPL-00217
8Khách vãng lai17:02:45 http://tm-thtantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_phieu_yeu_cau_muon_1.aspx
9Khách vãng lai16:49:14 http://tm-thtantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tt.aspx
10Khách vãng lai15:44:06 http://tm-thtantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
11Khách vãng lai15:35:46 http://tm-thtantrao.haiduong.edu.vn/Default.aspx
12Khách vãng lai15:25:28 http://tm-thtantrao.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20116
13Khách vãng lai14:44:19 http://tm-thtantrao.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
14Khách vãng lai14:17:22 http://tm-thtantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/Xem_dang_ki.aspx
15Khách vãng lai14:10:05 http://tm-thtantrao.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
16Khách vãng lai12:14:34 http://tm-thtantrao.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
17Khách vãng lai12:12:55 http://tm-thtantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
18Khách vãng lai11:42:45 http://tm-thtantrao.haiduong.edu.vn/Default.aspx
19Khách vãng lai11:15:21 http://tm-thtantrao.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
20Khách vãng lai11:05:25 http://tm-thtantrao.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
21Khách vãng lai08:26:36 http://tm-thtantrao.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
22Khách vãng lai08:23:10 http://tm-thtantrao.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_chinh_theo_lop_c1.aspx
23Khách vãng lai07:58:52 http://tm-thtantrao.haiduong.edu.vn/default.aspx
24Khách vãng lai07:43:59 http://tm-thtantrao.haiduong.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
25Khách vãng lai06:08:19 http://tm-thtantrao.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
26Khách vãng lai05:48:58 http://tm-thtantrao.haiduong.edu.vn/Form/cong_khai/xem_cong_khai.aspx
27Khách vãng lai04:02:04 http://tm-thtantrao.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_gv_muon_chua_tra.aspx
28Khách vãng lai02:09:07 http://tm-thtantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18601
29Khách vãng lai01:09:46 http://tm-thtantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SPL-00218
30Khách vãng lai01:05:13 http://tm-thtantrao.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
31Khách vãng lai00:03:30 http://tm-thtantrao.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_2_c1.aspx
20 1 2019